Müşteri Memnuniyeti Anketi Aydınlatma Metni

Off

REANULT TRUCKS SASU VE VOLVO GROUP OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ AYDINLATMA METNİ

  

1. Amaç

RENAULT TRUCKS SASU (“Renault”) ve VOLVO GROUP OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Volvo”) her biri veri sorumlusu sıfatını haiz olmakla birlikte ortak veri sorumlusu (birlikte “Veri Sorumluları”) olarak aynı amaçlar altında, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Tarafınıza sunulan ürün/hizmetlerimiz kapsamında, müşteri memnuniyet anketine katılmanız sebebiyle temin edilen kişisel verileriniz Veri Sorumluları tarafından, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde KVK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü

Veri Sorumluları, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni güncellenecektir.

Veri Sorumluları tarafından müşteri memnuniyet anketi kapsamında toplanan ve kullanılan kişisel veriler şunlardır:

  • Ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi ve ziyaret zamanı ve sebebi, araç modeli ve plakası ve video aracılığıyla cevap vermeyi tercih etmeniz halinde görüntü ve ses kaydı.

Veri Sorumluları, kişisel verilerinizi, doldurmuş olduğunuz anket/form ile elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları V eri Sorumluları’nın politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda güncellenebilecek olup;

  • Müşteri memnuniyet anketinin tarafınıza iletilmesi ve anket süreçlerinin yürütülmesi,

  • Ankette bildirmiş olduğunuz görüşlerinizin değerlendirilmesi ve

  • Ankette bildirmiş olduğunuz görüşlerinizin V eri Sorumluları tarafından ürün/hizmet

    geliştirmede kullanılması,

  • Anket ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi

amacıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti dışındaki sunucuların kullanılması nedeniyle yurtdışındaki sunuculara ve tarafınıza memnuniyet anketinin iletiminin sağlanması amacıyla sms/e-mail gönderim hizmeti alınan tedarikçiye aktarılacaktır.

5. Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Veri Sorumlularına başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu madde 11’den doğan taleplerinizi Veri Sorumlularına aşağıda yer alan kanallarla iletebilirsiniz.

REANULT TRUCKS SASU: 99 route de Lyon - 69800 Saint Priest – France adresine yazılı olarak posta yoluyla veya rt.deneyimi@renault-trucks.com adresine e-posta göndererek

VOLVO GROUP OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47/7 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak posta yoluyla veya rt.deneyimi@renault-trucks.com adresine e-posta göndererek

Veri sorumluları, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Veri Sorumluları tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.