ŞANTİYE - Euro 6

C 380 → 520 BG CAB 2,5m

MOTORLAR

DTI 11 : 380 / 430 / 460 BG
DTI 13 : 440 / 480 / 520 BG

AYA

18/19→33 T

AYKA

40→100 T

KABİNLER

DAY CAB :
KISA KABİN, STANDART TAVAN

NIGHT & DAY CAB :
DERİN KABİN, STANDART TAVAN

SLEEPER CAB :
DERİN KABİN, YÜKSEK TAVAN


Daha fazla bilgi C 380 → 520 BG EURO 6

C 250 → 460 BG CAB 2,3m

MOTORLAR

DTI 8 : 250 / 280 / 320 BG
DTI 11 : 380 / 430 / 460 BG

AYA

18/19→26 T

AYKA

18→44 T

KABİNLER

DAY CAB :
KISA KABİN

GLOBAL CAB:
ORTA KABİN

NIGHT & DAY CAB :
DERIN KABIN, STANDART TAVAN

SLEEPER CAB :
DERİN KABİN, STANDART TAVAN


Daha fazla bilgi C 250 → 460 BG EURO 6